Nhật Bản đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện của tăng cường kiểm dịch, hạn chế các chuyến…